Manuel d'utilisation pour les propriétaires de marques

Introduction générale

Joy Provider est une application d’aide à la gestion pour les fournisseur de services (propriétaires de restaurants, hôtels, cafés et salons de thé partenaires de GOnJOY). Elle permet l’ajout d’informations sur les plats, l’ajout de photos, de collecter des statistiques sur la clientèle, et de scanner des QR code.

L’application est développé en plusieurs langues, avec des versions en vietnamien, anglais, coréen, thaï, japonais, chinois, allemand, français ..

L’interface d’application de Joy Provider se compose de 2 parties principales:
1. Partie Gauche: Affichage des informations sur le restaurant. Les utilisateurs sélectionnent chaque fonction pour afficher les détails.
2. Partie Droite: Détails de chaque fonction.

Interface principale

ĐĂNG KÝ:

Sau khi cài đặt ứng dụng Joy Provider thành công.
SP nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của Tài khoản SP.
Nhấp vào “Đăng nhập”

ĐĂNG NHẬP:

Nếu SP chưa có tài khoản, chọn “Đăng Ký”
SP nhập thông tin vào các mục trên màn hình, bấm “LƯU”.

DASHBOARD:

Autoriser le fournisseur de servcies à gérer les informations relatives au nombre de code obtenu, au nombre de personnes en ligne, au nombre de promotions, au menu, au nombre de livraisons – aux réservations de tables et aux commentaires des clients.

MENU ĐIỀU HƯỚNG:

SP bấm vào biểu tượng “3 dấu gạch ngang” ở góc trên bên trái màn hình, sẽ được hiển thị giao din “Menu điều hướng”.

Giao din này gồm: Thông tin nhà hàng và các chức năng chính của ứng dụng.

MÃ QR – QUÉT MÃ:

1 – Tại màn hình chính, nhấp nút “Mã QR” bên dưới góc phải màn hình.

2 – Đưa mã QR của khách hàng vào vùng quét.

MÃ QR – ĐỔI MÃ:

3 – Sau khi quét mã thành công, nhp tổng giá trị hoá đơn của khách hàng.

4 – Nhấn “Áp Dụng”, màn hình sẽ hiển thị số tiền khách hàng phải thanh toán sau khi nhn khuyến mãi.

THỰC ĐƠN:

Mục thực đơn sẽ giúp nhà hàng quản lý và cp nht các món lên h thống.

Từ menu điều hướng chọn “Thực đơn”.


Giao di
n Thực đơn phân ra làm 2 mục “Đồ ăn” – “Đồ uống”. Trong mỗi giao din bao gồm các ni dung:

– Hình ảnh món.

– Tên món.

– Giá của món.

THÊM MÓN:

Để thêm mt món vào h thống.

1 – Bấm vào “dấu cộng” trên giao din Thực đơn chính.

2 – SP nhp đầy đủ thông tin về Hình ảnh, Tên món, Mô tả, Giá và Danh mục của món mới.

3 – Chọn Danh mục món.

4 – Bấm “LƯU”.


SỬA MÓN:

Để sửa mt món trong h thống.

1 – Bấm vào món cần sửa trong giao din Thực đơn chính.

2 – SP chỉnh sửa các thông tin về Hình ảnh, Tên món, Mô tả, Giá và Danh mục của món

3 – Bấm “LƯU”

DANH MỤC MÓN:

– Bấm vào danh mục để tìm danh mục món mới.

– Dựa trên dữ liu đã có, h thống sẽ tự đng gợi ý danh mục món lên màn hình

– Chọn Danh mục trên màn hình và bấm “LƯU”.

ĐẶT BÀN:

Từ Menu điều hướng, chọn mục “Giao hàng – Đt bàn”.

Chọn “Đt bàn” bên phải phía màn hình. Giao din Đt bàn sẽ được hiển thị, bao gồm danh sách các yêu cầu đã chấp nhn, chưa duyt và hủy bỏ.


THÔNG TIN ĐẶT BÀN:

Từ giao din Đt bàn, SP có thể nhn đơn hoc từ chối thông qua 2 nút: “CHẤP NHN”, “TỪ CHỐI”

Đối với đơn hàng từ chối, SP có thể ghi rõ lý do đến khách hàng.

KHUYẾN MÃI:

Từ Menu điều hướng, chọn mục “Khuyến mãi”, màn hình giao din Khuyến mãi bao gồm danh sách khuyến mãi chứa thông tin về tên, thời gian, trạng thái.

– Nháp (Draft): Khuyến mãi được tạo nhưng chưa Gửi yêu cầu đến Gonjoy.

– Đang chờ (Pending): Khuyến mãi được tạo, đã Gửi yêu cầu đến Gonjoy nhưng chưa nhn được phản hồi.

– Đã hết hạn (Expired): Khuyến mãi đã quá thời gian hiu lực.


SỬA – THÊM KHUYẾN MÃI:

Thêm KM: Nhấn nút “dấu cộng” bên phải màn hình, điền thông tin và nhấn lưu.

Sửa KM:

– Chỉ áp dụng với những khuyến mãi ở trạng thái “Nháp”.

– SP tùy chỉnh thông tin.

– Nhấp vào “LƯU”, Khuyến mãi được thêm vào danh sách hin tại.

– Nhấp vào “GỬI YÊU CẦU”, yêu cầu duyt KM gửi đến Admin Gonjoy.

HÌNH ẢNH:

Từ Menu điều hướng, chọn mục “Giao hàng – Đt bàn”.

Chọn “Đt bàn” bên phải phía màn hình. Giao din Đt bàn sẽ được hiển thị, bao gồm danh sách các yêu cầu đã chấp nhn, chưa duyt và hủy bỏ.


THÊM – XÓA HÌNH ẢNH:

Từ giao din Đt bàn, SP có thể nhn đơn hoc từ chối thông qua 2 nút: “CHẤP NHN”, “TỪ CHỐI”

Đối với đơn hàng từ chối, SP có thể ghi rõ lý do đến khách hàng.

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG:

Từ Menu điều hướng, chọn mục Phản hồi của khách hàng, màn hình hiển thị danh sách các bình lun từ khách hàng.


ĐĂNG XUẤT:

Từ Menu điều hướng, chọn mục Đăng xuất, h thống sẽ thoát ra khỏi tài khoản, trả về màn hình giao din Đăng nhp.